ชื่องานวิจัย ชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล
เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
วัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ผู้วิจัย นางกนกวรรณ สนหลักสี่
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
ปีที่วิจัย พ.ศ. 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาประสิทธิภาพ หาความก้าวหน้า และหาความคิดเห็นของชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ผู้วิจัยทำโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนผู้เรียนนักศึกษา 27 คน ดำเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองแบบเดี่ยว(รายบุคคล) จำนวน 3 คน กลุ่มทดลองแบบกลุ่ม จำนวน 9 คน และกลุ่มการทดลองแบบภาคสนาม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 16 คนโดยพิจารณาจาก คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือการวิจัยต้นแบบชิ้นงานสำหรับการวิจัย เรื่อง ชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลอง 2) หนังสือการ์ตูนป็อปอัพ (Pop Up) 3)เรื่องเบญจศีล เบญจธรรม ชุดกิจกรรมเผชิญสถานการณ์จำลองเรื่อง เบญจศีล เบญธรรม 4) ชุดแบบฝึกคิดวิเคราะห์ การเผชิญสถานการณ์จำลองเรื่อง เบญจศีล เบญจธรรมเครื่องมือประเมินผลกระทบ ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 โดยยอมรับความคลาดเคลื่อน ±2.5 มีค่าเท่ากับ 82.54/82.22
2. การหาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยการนำคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน มาคำนวณหาความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่แล้วนำไปวิเคราะห์ โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที ( t – test) พบว่า ชุดการสอนแบบบูรณาการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นสื่อที่พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางการเรียนที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า จากตารางที่ 4.4 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน วัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 82.2 อยู่ในระดับดีมาก ค่า t –test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 = 1.699 df = 15 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
external image clip_image001.gif 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนแบบบูรณาการด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเผชิญสถานการณ์จำลองและหนังสือนิทานป๊อปอัพ (Pop Up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อได้แสดงความคิดเห็น ในแต่ละส่วนเช่น ส่วนนำ ด้านการนำเสนอเนื้อหาการ ด้านการออกแบบจอภาพ ด้านการจัดการในบทเรียน คู่มือสำหรับผู้เรียน ทุกส่วนอยู่ในระดับความคิดเห็นที่ มีค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.50 และค่าเฉลี่ย S.D เท่ากับ 0.44 ซึ่งสรุปได้ว่าอยู่ในระดับความคิดเห็นที่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยเรียนอื่นต่อไป และนำไปใช้ในออกแบบเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆคำสำคัญ: ชุดการสอน/บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/สถานการณ์จำลอง/เบญจศีล เบญจธรรม